Vanligvis handler lyd i klasserom om støy. Det kan være støy fra ventilasjon, omgivelser og ikke minst de som er i klasserommet. Nå er det ikke slik at all støy er negativt – kreative prosesser skal medføre støy. Ofte blir disse temaene aktuelle hvis det er en lærer eller en elev som har utfordringer knyttet til hørsel.

Forskning viser derimot at lyd er svært viktig – uavhengig om du har et hørselsproblem eller ikke. Det viser seg at selv om klasserommet tilfredsstiller de akustiske kravene så er avstanden til den som prater (ofte læreren) i direkte sammenheng med hvordan vi oppfatter. Det kan slik at for barn i 5-14 års alder er ordgjenkjenningen 95% – 75% – 60% ved avstand 2m – 4m – 6m m fra den som prater (Crandell and Smaldino (1995)). Dette har med at hjernens evne til å oppfatte fortsatt er i utvikling, og når barn skal lytte til voksne så kreves gode forhold.

I et mer praktisk perspektiv kan dette bety at elever som sitter bakerst i klasserommet vil oppfatte mindre enn de som sitter foran. Vi vet at barn ofte bruker opptil 70% av tiden på skolen til å lytte (ikke bare på læreren), og at i de verste tilfellene oppfattes bare 30% av det som blir sagt (Se kilder i bunnen av artikkelen).

Dette har åpenbart betydning for læring. Det er også grunn til å tro at elever som ikke oppfatter det som blir sagt vil bli mer ukonsentrerte – og ofte mer urolige.

Hvis du i tillegg har et annen morsmål kan man anta at dette ytterligere forsterkes. I tillegg kommer faktoren med lærerens stemme som også blir mer sliten i løpet av dagen.

Med andre ord er det noen områder du bør tenke på når et klasserom skal utrustes:

  • Er akustikken i rommet god nok?
  • Er det noen støykilder?
  • Er høyttalerne i rommet plassert slik at alle hører godt?
  • Er høyttalerne/lydløsningen du har valgt riktig i forhold til behovet?
  • Hører alle læreren?

Erfaringen er at skoler ofte bruker mye penger og tid på visuelle hjelpemidler (Som skjermer, projektorer), men i liten grad er opptatt av det akustiske miljøet i et klasserom.

Forskning og erfaring tyder på at fokus også burde være på lyd når man utruster klasserom!

Hva kan må gjøre?

Det er mange tiltak som kan settes i verk og planlegges. Du kan lese mye i denne Veilederen fra Universell Utforming

Kort fortalt handler det om å vurdere lydabsorbenter i klasserommet (hvis akustikken er for dårlig), mikrofon til lærer (og evt. en som kan deles med elever) og plassering av høyttalere og type høyttalere.

Et tradisjonelt lydfelt med høyttalere i front er ikke nødvendigvis det rette i et klasserom. Lyden for de som er i front vil bli høy (noe som medfører at de vil prate noe høyere, ref. Lombardeffekt) og dermed vil lydforholdene for de bak ikke bli gode nok.

Les også denne posten om Stemmen er et viktig verktøy!

Kilder/Henvisninger/Dokumenter

Crandell and Smaldino (1995)

Veileder Universell Utforming

Prevalence of voice symptoms

Voice Disorder in primary SchoolsVoice use in teaching environments

Voice use in teaching environments

Infographics – Classroom