STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

1. GENERELT

AV Solutions AS standard salgs- og leveringsvilkår gjelder for leveransen med mindre annet er skriftlig avtalt. Tillegg til eller avvik fra AV Solutions AS standard salgs- og leveringsvilkår må avtales skriftlig. Produktinformasjon som tegninger, brosjyrer, opplysninger om tekniske data er kun veiledende med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene.

2. DEFINISJONER

2.1 Levering: Det tidspunkt varen(e) er leveringsklar fra AV Solutions AS lagerslokasjoner og kan hentes av befrakter.

2.2 Installasjonsdag: Den dag AV Solutions AS er ferdig med installasjonen.

3. BETALINGSBETINGELSER OG LEVERING

3.1 Kontraktssummen faktureres ved levering, og installasjon på installasjonsdag dersom AV Solutions AS skal forestå installasjon. Faktura forfaller til betaling pr 14 dager regnet fra fakturadato. Dersom annet ikke er avtalt, er alle priser oppgitt i NOK eks. MVA.

3.2 Dersom installasjonsdag må endres plikter AV Solutions AS å varsle kunden skriftlig minst 3 dager før avtalt installasjon.

3.3 Hvis ikke annet er avtalt, skal AV Solutions AS leveres FCA (INCOTERMS 2000) til Postnord, Bring, UPS eller MTF. Fraktbeløp legges ut av AV Solutions AS og faktureres Kunden sammen med varene. les mer om FCA her: https://www.if.no/bedrift/forsikring-for-bedrifter/transportforsikringer/incoterms

Ansvaret for varen går over til kjøper i henhold Incoterms idet det er levert til 3. parts/befrakter. AV Solutions kan forsikre varene på kundens vegne på forespørsel, og vil da legge ut kostnaden på fakturaen på linje med frakt.

Dersom levering ikke kan finne sted som følge av forhold kunden har ansvaret for plikter AV Solutions AS å besørge lagerhold av varene inntil kunden er klar til å motta leveransen. AV Solutions AS er berettiget til å kreve lagerleie og andre påløpte kostnader.

Der AV Solutions overleverer varen til befrakter vil det ikke kreves lagerleie hvis befrakter er forsinket i opphenting. Levering ansees som foretatt i henhold til punkt 2.1

 

3.4 Alle priser gjelder for arbeid innenfor vanlig arbeidstid (08:00-16:00 mandag-fredag). Reise faktureres per påbegynte time for reisetid etter gjeldende satser. I tillegg faktureres det kilometerpris fra første kjørte kilometer etter Statens satser for liten bil. Kostnader for evt. ferger, tog, fly, bomavgift, parkering, diett o.l. belastes i tillegg. Tillegg for arbeid og reise utført mellom kl. 16.00 og 20.00 er 50 % av ordinær timepris. Tillegg for arbeid og reise utført etter kl. 20.00, på offentlige helligdager og i helger er 100 % av ordinær timepris

3.5 Ved for sen betaling har AV Solutions AS krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. Betalingsmislighold ut over 30 dager gir AV Solutions AS rett til å heve inngått avtale med 30 dagers varsel. Hevingsretten bortfaller dersom forfalt beløp samt påløpte renter til og med betalingsdagen erlegges før utløpet av sistnevnte 30-dagers-periode.

3.6 Ved endringer i valutakurser ut over 1%, kan AV Solutions AS justere prisene tilsvarende.

3.7 Dersom det etter inngått avtale blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, blir dette å belaste/godskrive Kunden

3.8 Dersom det ikke er avtalt pris for installasjon eller andre ytelser fra AV Solutions AS , betales dette etter medgått tid og materiell.

3.9 Dersom Kunden ønsker endring i den avtalte leveranse som medfører at leveringsforpliktelsenes karakter og/eller omfang blir annerledes enn forutsatt, har AV Solutions AS rett til å kreve endring i vederlag og/eller tidsplaner.

3.10 Utstyrsrelatert service/vedlikehold som er fakturert ved Levering/ Installasjonsdag, og som er underlagt utstyrsprodusentens automatiske fornyelse, vil bli automatisk fornyet og fakturert for gjentatte 12 måneders perioder med mindre en av partene skriftlig sier opp service/vedlikehold minimum 3 måneder før utløp av gjeldende periode. AV Solutions AS tar automatisk utstyret inn på eksisterende vedlikeholdsavtale, eller oppretter ny avtale. Alternative servicenivå tilbys på forespørsel.

3.11 AV Solutions AS har salgspant i leveransen inntil full betaling er skjedd.

 

4. KLARGJØRING AV INSTALLASJONSSTED

4.1 Kunden har for egen regning ansvar for å klargjøre installasjonssted, herunder besørge eventuelt separat opplagt elektrisk krafttilførsel, jording, fremføring av tilslutningspunkt (herunder datanett), kjøle- og ventilasjonsanlegg.

4.2 AV Solutions AS har ikke ansvar for feil eller forsinkelse som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner eller andre forberedelser som Kunden er ansvarlig for.

4.3 Dersom installasjonssted ikke er klargjort eller tilgjengelig til det tidspunkt som er avtalt og dette ikke skyldes forhold som AV Solutions AS er ansvarlig for, kan AV Solutions AS kreve økonomisk kompensasjon for kostnader/tap, samt kreve utsettelse av leveringstidspunktet tilsvarende.

4.4 Kunden skal legge til rette for at AV Solutions AS kan utføre avtalte tjenester, herunder sørge for at AV Solutions AS gis nødvendig tilgang til lokaler, at originalprogrammer (inkl. installasjonsnøkler, serienummer og andre identifikasjoner som er nødvendige for å reinstallere programmer) som er installert forefinnes tilgjengelige for AV Solutions AS s tekniske personell, at systemdokumentasjon blir vedlikeholdt og forsvarlig oppbevart, at sikkerhetskopi av programmer og data foreligger, at nødvendige rettigheter til utstyr og programmer foreligger, og at alle nødvendige godkjennelser fra tredjemann foreligger dersom Kunden ikke selv har rettighetene til produktene

 

5. RISIKOOVERGANG

Kunden bærer risikoen for utstyrets tilfeldige undergang eller beskadigelse fra Levering.

 

6. GARANTI OG REKLAMASJON

6.1 Med mindre annet er avtalt garanterer AV Solutions AS at leverte produkter er fri for feil og mangler i en garantiperiode på 12 måneder (24/36/60 mnd hvis beskrevet i produktark/faktura). Garantiperioden starter ved levering. Hvis AV Solutions AS skal foreta installasjon, starter garantiperioden på installasjonsdag.

6.2 AV Solutions AS s garantiansvar omfatter ikke forhold som Kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/-klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningsmessige arbeider.

AV Solutions AS er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer gitt av AV Solutions AS . AV Solutions AS er heller ikke ansvarlig dersom Kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som ikke er godkjent av AV Solutions AS.

For programvare gjelder de vilkår fra den enkelte programvareleverandør som fremgår i det enkelte programeksemplar, se pkt 7. AV Solutions AS s ansvar i den forbindelse omfatter kun feil på media som programvaren er levert på.

 

6.4 Konstaterer kunden mangler, skal kunden uten ugrunnet opphold, og med absolutt reklamasjonsfrist 12 måneder iht. pkt 6.1, reklamere skriftlig overfor AV Solutions AS . Om kunden ønsker å reklamere på tjenester utført av AV Solutions AS må dette gjøres skriftlig innen 14 dager etter at arbeidet er utført. Reklamasjonen skal innholde en spesifisert angivelse av mangelen. Reklameres det ikke rettidig bortfaller kundens rett til å gjøre mangelen gjeldende, og AV Solutions AS s arbeid er fakturerbart.
AV Solutions AS dekker kostnadene tilknyttet garanti med unntak av frakt og forsikring tilknyttet transport av utstyret fra kunden til den adresse AV Solutions AS angir for utbedring/reparasjon.

Hjelp under denne garanti vil bli foretatt mandag – fredag (virkedager) innenfor normal arbeidstid (08:00-16:00). Hvis Kunden krever det, kan avhjelp også skje utenfor dette tidsrom, eller avhjelp kan skje hos Kunden, men da i begge tilfeller etter AV Solutions AS s ordinære timesatser for den type arbeid. AV Solutions AS påtar seg å avhjelpe mangler via telenettet (fjernretting) så langt leveransen gjør dette teknisk mulig.

AV Solutions AS har ved reklamasjon av mangler rett til, etter eget valg, enten å foreta utbedring/reparasjon, omlevering, eller yte et forholdsmessig prisavslag.

6.6 Frakt – Kunden overtar risikoen for varen når den er gått fra AV Solutions lager. Kunden bærer risikoen for skader eller tap oppstått ved levering og transport, i henhold til Standardvilkårene i Lov av 20. desember 1974, nr. 68 om fraktavtaler.

Merk speditørenes egne krav til å melde skade på varer, ofte er disse fristene svært korte.

 

7. BRUKSRETT TIL PROGRAMVARE

Kunden får bruksrett til levert programvare for bruk på det utstyret den er levert til, og har ikke rett til å gjøre endringer i programmene. Kunden kan for sikkerhetsformål kopiere den leverte programvare til eget bruk. Programkopier kan ikke overlates i noen form til andre. For levert programvare vil de vilkår som følger av produsentens regulering av immaterielle rettigheter, ha direkte anvendelse også for denne avtalen

8. KRENKELSE AV 3. MANNSRETT

AV Solutions AS er overfor Kunden ansvarlig for at solgt programvare ikke krenker tredjemanns immaterielle rettigheter. Dersom det reises sak mot Kunden med påstand om slik krenkelse, er Kunden forpliktet til straks å orientere AV Solutions AS om påstanden og/eller søksmålet. AV Solutions AS eller AV Solutions AS s bakenforliggende produsent/rettighetshaver vil overta saken og de med saken forbundene kostnader og risiko.

Dersom det felles dom i henhold til klagers påstand, er AV Solutions AS berettiget til, etter eget valg, enten å skaffe Kunden fortsatt rett til å benytte programvaren eller bringe krenkelsen til opphør ved å endre eller erstatte programvaren med et annet program som i det vesentlige har samme funksjonalitet, eller oppheve avtalen med øyeblikkelig virkning mot å refundere det vederlag Kunden har betalt for programvaren.

Kunden kan ikke reise ytterligere krav mot AV Solutions AS som følge av ovennevnte.

 

9. ERSTATNING

Ved mislighold av inngått avtale kan den part som rammes, kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold med følgende begrensninger;

 

9.1. Indirekte tap og tap av data dekkes ikke. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.

 

9.2 Hver av partenes samlede økonomiske ansvar skal ikke under noen omstendighet overstige 50 % av kontraktssummen (ekskl. mva.). For rammeavtaler kan erstatningskravet, for den enkelte leveranse (avrop eller bestilling) under rammeavtalen, ikke overstige 50 % av verdien (ekskl. mva) av den aktuelle leveransen. Det samlede ansvaret under rammeavtalen skal ikke overskride NOK 500.000,-.

 

10. TAUSHETSPLIKT

Partene skal ikke la uvedkommende få adgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger, samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

 

11. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Inngått avtale skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

Tvister som oppstår som et resultat av inngått avtale skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet mellom partene. Dersom tvister ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler til avgjørelse. Moss tingrett er avtalt verneting.